Hanssens - beyond telecom

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Hanssens Telecom, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Hof Ter Weze 4, 8800 Roeselare, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0461.948.642.

Hoofdstuk 1: Algemeen 

1. DEFINITIES
1.1. Oplossing. Het geheel van Diensten geleverd door Hanssens Telecom (verder: de Leverancier) aan de Klant. 
1.2. Clouddienst. De clouddienst die de Leverancier op afstand ter beschikking stelt en ter beschikking houdt van de Klant. De Clouddienst omvat een informatiesysteem dat via internet of een ander netwerk toegankelijk is, zonder dat de Leverancier deze op een fysieke drager aan de Klant ter beschikking stelt. 
1.3.Dienst. Elke prestatie geleverd door de Leverancier aan de Klant, zoals o.a. adviesverlening, de verkoop van Materialen en/of Verbruiksgoederen, de verhuur van Materialen, de installatie en indienststelling van Materialen, de Service.
1.4.Materialen. Alle hardware nodig of nuttig voor het aanbieden van de Diensten, evenals de bijhorende software.
1.5. Overeenkomst. De overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant.
1.6. Verbruiksgoederen. Alle goederen die verbruikt worden door de Materialen.
1.7. Service. De diagnose, het lokaliseren en het herstellen van gebreken in de Diensten en de Oplossingen, evenals het onderhouden en vervangen van gebrekkige (onderdelen van) Materialen, zoals nader omschreven in de Serviceovereenkomst. 
1.8. Gegevensbeschermingswetgeving. De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer de gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG met inbegrip (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) van alle nationale en Europese wetgeving die de verordening aanvult en implementeert. 
1.9. Werknemers. De werknemers, zelfstandige dienstverleners en aangestelden van de Leverancier. 
1.10. SLA. Een geheel van reactie-, interventie- en hersteltijden met betrekking tot de geleverde Diensten, zoals nader omschreven in de Serviceovereenkomst.
1.11. Beschikbaarstelling. Het moment dat de Leverancier een Dienst heeft geactiveerd en de Klant hiervan een elektronische mededeling heeft ontvangen.
1.12. Onderhoudstijden. De tijd dat de Dienst niet of beperkt beschikbaar is wegens onderhoud op het netwerk.
2. TOEPASSELIJKHEID EN KWALIFICATIE
2.1.Toepasselijkheid. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke levering en/of uitvoering van een Dienst door de Leverancier aan de Klant, ongeacht of de Klant gebonden is door een Samenwerkingsovereenkomst, zoals gedefinieerd in artikel 3.2, en dit met uitsluiting van eventuele andere bijzondere en/of algemene voorwaarden en modaliteiten, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, in welk geval deze bepalingen een aanvullende werking behouden. De omstandigheid dat deze Algemene Voorwaarden bepalingen bevatten die, gelet op de aan de Klant geleverde Dienst, niet relevant zijn, beperkt haar toepasselijkheid voor wat betreft de overige bepalingen niet. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de Klant, van welke aard ook en onder welke titel ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs als heeft de Leverancier deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd. 
2.2.Afwijkingen. Van de Algemene Voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken. 
2.3.Kwalificatie. De Klant wordt geacht een beroep te doen op de Diensten voor professionele doeleinden.
2.4.Niet overdraagbaar. De Samenwerkingsovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden, alsook de Serviceovereenkomsten zijn door de Klant niet overdraagbaar aan derden.
3.GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
3.1.Offertes. Offertes zijn herroepbaar tot op het ogenblik van aanvaarding door de Klant. Ook na aanvaarding door de Klant heeft de Leverancier het recht om materiële fouten in offertes recht te zetten. Offertes zijn geldig gedurende één (1) maand vanaf de offertedatum, tenzij anders in de offerte vermeld en behoudens prijsstijgingen door de fabrikant of distributeur. Prijsoffertes worden afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de Klant en gelden slechts voor zover de verstrekte gegevens actueel, correct en volledig zijn. Opgegeven prijzen zijn steeds in Euro en exclusief belastingen, taksen en kosten, van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
3.2.Samenwerkingsovereenkomst. Als Samenwerkingsovereenkomst wordt beschouwd, elke door de Klant aanvaarde offerte, evenals elke door de Leverancier aanvaarde orderbevestiging, met betrekking tot de levering en/ of de uitvoering van een Dienst. Als een door de Klant aanvaarde offerte wordt beschouwd: de ondertekening of parafering van een offerte door de Klant, de terugzending door de Klant van een (al dan niet ondertekende) offerte per fax of e-mail, de akkoordverklaring van de Klant met de offerte per brief, fax of e-mail, de uitvoering van de offerte door de Leverancier en de uitdrukkelijke of stilzwijgende toelating door de Klant tot uitvoering van de offerte door de Leverancier. De Klant waarborgt ten opzichte van de Leverancier dat zij enkel zal handelen via vertegenwoordigingsbevoegde (rechts-)personen en aanvaardt dat er op de Leverancier dienaangaande geen onderzoekplicht rust.
3.3. Serviceovereenkomst. Een Serviceovereenkomst is bindend voor de Klant vanaf diens aanvaarding van de offerte. Tenzij anders werd overeengekomen in de Serviceovereenkomst, neemt de facturatie in uitvoering van de Serviceovereenkomst een aanvang vanaf de eerste dag van de maand volgend op de oplevering, of de eerste dag van de maand volgend op de ondertekening van de Serviceovereenkomst. De Serviceovereenkomsten worden afgesloten voor de duur vermeld in de betrokken Serviceovereenkomst. Tenzij anders bepaald in de onderliggende Serviceovereenkomst, wordt deze duur evenwel stilzwijgend verlengd met opeenvolgende termijnen van één (1) jaar, tenzij de Klant of de Leverancier uiterlijk zes (6) maanden voor het einde van de oorspronkelijke termijn of van één van de daaropvolgende termijnen, het einde van de betrokken Serviceovereenkomst bevestigt aan de andere partij per aangetekend schrijven.
3.4. Levering -en uitvoeringstermijnen. Levering -en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en een overschrijding kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding lastens de Leverancier. Zij lopen in elk geval slechts vanaf de dag dat de Leverancier in het bezit is gesteld van alle ondertekende contractdocumenten, de Klant het eventueel gevraagde voorschot heeft betaald én de Leverancier alle gegevens heeft ontvangen noodzakelijk voor de volledige uitvoering van de Dienst(en). Zij worden steeds verlengd met de termijn nodig voor het uitvoeren van eventuele meerwerken, vermeerderd met een redelijke reorganisatietermijn.
3.5. SLA Een SLA kan slechts schriftelijk worden overeengekomen. De Klant zal de Leverancier steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en beschikbaarheid ervan. 
Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van software, systemen en gerelateerde Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door de Leverancier aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van Service buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs zal de door de Leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.
3.6.Facturen. De facturen van de Leverancier zijn betaalbaar dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur op haar vervaldag, heeft de Leverancier van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een verwijlintrest gelijk aan de bijzondere wettelijke interestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarnaast is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd uit hoofde van buitengerechtelijke invorderingskosten, gelijk aan 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR per factuur. Bij gebrek aan integrale betaling van één factuur op haar vervaldag, worden alle openstaande en nog niet vervallen facturen ten aanzien van de Klant met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.
3.7.Klachten. De Klant is gehouden tot nauwkeurige controle van de Dienst, zowel op het ogenblik van de levering, Beschikbaarstelling of uitvoering van de Dienst, als tijdens de latere ingebruikname van de Dienst. Klachten betreffende zichtbare gebreken in een Dienst dienen op straffe van verval door de Klant per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de Leverancier voorafgaand aan enige ingebruikname en binnen een termijn van twee (2) werkdagen volgend op de dag van de levering, Beschikbaarstelling of de uitvoering van de Dienst. Klachten betreffende verborgen gebreken in een Dienst dienen op straffe van verval, door de Klant per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de Leverancier binnen acht (8) werkdagen volgend op de dag waarop de Klant het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken. Elke rechtsvordering met betrekking tot een gebrek in een Dienst dient door de Klant op straffe van verval te worden ingesteld binnen een termijn van negentig (90) dagen volgend op de melding ervan overeenkomstig deze bepaling. Gelet op de aard van de Diensten, acht de Klant deze termijnen redelijk. Klachten, van welke aard ook, verlenen de Klant niet het recht om de nakoming van zijn verbintenissen jegens de Leverancier op te schorten.
3.8. Aansprakelijkheid.
3.8.1. Eventuele klachten dienen in elk geval schriftelijk en uiterlijk binnen de 8 dagen nadat men het gebrek had moeten vaststellen worden gemeld aan de Leverancier, bij gebreke waaraan de Klant dienaangaande geen enkel recht of verhaal meer kan laten gelden. De aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade als gevolg van een gebrekkige Dienst (d.i. inclusief gebrekkige Materialen en/of Verbruiksgoederen) is beperkt tot de gehoudenheid van de Leverancier tot één of meerdere van de volgende opties, naar keuze van de Leverancier: (1) het crediteren van de relevante (deel-) facturen met betrekking tot (het relevante onderdeel van) de gebrekkige Dienst; (2) het opnieuw leveren van (het relevante onderdeel van) de gebrekkige Dienst zonder meerkost; (3) het herstellen of vervangen van (het relevante onderdeel van) de gebrekkige Dienst zonder meerkost; (4) het betalen van een schadevergoeding gelijk aan het totale factuurbedrag betaald door de Klant voor de levering van (het relevante onderdeel van) de gebrekige Dienst.
3.8.2.. De aansprakelijkheid van de Leverancier ten aanzien van de Klant voor schade als gevolg van een gebrekkige Dienst (d.i. inclusief gebrekkige Materialen en/of Verbruiksgoederen en gebrekkige Cloud Dienst) is in elk geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat de Leverancier aan de Klant heeft gefactureerd en ontvangen gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeverwekkende gebeurtenis. 
3.8.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.8.2, is  de aansprakelijkheid van de Leverancier in elk geval beperkt tot de posten en de bedragen waarvoor de Leverancier verzekerd is en welke zijn opgenomen in haar polis Burgerlijke Aansprakelijkheid. De Leverancier is onder deze polis met name verzekerd voor de volgende posten en bedragen: Onder waarborg Uitbating: Letselschade en zaakschade vermengd per schadegeval: 2.500.000 EUR per schadegeval, waarin inbegrepen zijn: (1) onstoffelijke gevolgschade: 2.500.000 EUR per schadegeval; (2) Zuiver onstoffelijke schade: 500.000,00 EUR per schadegeval; (3) Zaakschade en onstoffelijke schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water: 2.500.000 EUR per schadegeval; (4) Zaakschade en onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door milieuaantasting en burenhinder: 2.500.000 EUR per schadegeval; (5) Zaakschade en onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt aan goederen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd om eraan te werken: 25.000 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar. De Klant doet afstand van verhaal voor het surplus van de schade. De volledige polis ligt ten alle tijden ter inzage op de maatschappelijke zetel van de Leverancier en wordt op eerste verzoek in kopie aan de Klant meegedeeld. Indien geen verzekeringsdekking is voorzien zal het bedrag van de maximale aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt zijn tot 25.000 EUR. 
3.8.4. De aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade als gevolg van een gebrekkige Dienst (d.i. inclusief gebrekkige Materialen en/of Verbruiksgoederen) omvat nooit indirecte of onrechtstreekse schade, zoals o.a. schade uit winstderving, schade als gevolg van productieverlies, reputatie -of imagoschade, schade verbonden aan het tijdelijk ontberen van de Dienst, schade als gevolg van verlies aan data, enz …
3.8.5. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een onjuist, oneigenlijk, onvolledig, ontijdig, onzorgvuldig en/of ongeoorloofd gebruik, herstel of onderhoud van de Dienst, Materialen en/of Verbruiksgoederen door de Klant of door derden, zoals bijvoorbeeld hacking. De Leverancier is geenszins verantwoordelijk voor de juiste toepassing en/of gebruik van de Dienst, de Materialen en/of Verbruiksgoederen door de Klant en de gebruikers bij de Klant.
3.8.6. De Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door: 
• vertraging of verlies van gegevens (ongeacht de oorzaak) indien de Klant verzuimt om (dagelijks) back-ups te nemen, of deze neemt met ondeugdelijk materiaal of verkeerde procedures;
• gebrek aan medewerking van de Klant; 
• het niet of niet tijdig uitvoeren van Overeenkomsten indien dit voor de Leverancier onmogelijk is ten gevolge enig onvoorziene omstandigheid, waaronder wordt verstaan vertragingen veroorzaakt door toeleveranciers van de Leverancier, termijnen noodzakelijk voor de Leverancier om onderdelen en of nieuwe versies van software te bestellen en alle vertragingen die veroorzaakt worden door overmacht, inclusief maar niet beperkt tot brand, ontploffingen, stroomonderbrekingen, aardbevingen, overstromingen, ernstige stormen, stakingen, embargo’s, arbeidsgeschillen, optreden van civiele of militaire overheden, (cyber)terreur, natuurrampen, daden of verzuim van internetproviders, daden of verzuim van regelgevende of overheidsinstellingen,  gelijk welke daad die te wijten is aan derden, evenals stakingen, natuurrampen, ontbreken van transport en andere.
3.8.7. De Leverancier zal, ook wanneer enkel de door de Leverancier ingeschakelde derde(n) met overmacht te maken heeft/hebben, de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Indien de periode van opschorting langer heeft geduurd dan negentig (90) opeenvolgende dagen, of zodra duidelijk is dat de opschorting langer zal duren dan negentig (90) opeenvolgende dagen, is iedere partij bevoegd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder aansprakelijk te worden gehouden voor enige vergoeding aan de andere partij. 
3.8.8. Aansprakelijkheid betekent contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Schade betekent elke gekende vorm van schade: materieel, lichamelijk, moreel, financieel, …
3.9. Schorsing. De Leverancier heeft het recht om met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verbintenissen ten aanzien van de Klant op te schorten wanneer de Klant zijn (betalings-) verbintenissen niet, niet tijdig of niet volledig naleeft en/of wanneer de solvabiliteit van de Klant in het gedrang is. De solvabiliteit van de Klant wordt onweerlegbaar vermoed in het gedrang te zijn in het geval dat de Klant gedagvaard wordt in faillissement, een aanvraag tot faillissement indient of een verzoekschrift tot WCO indient. De Leverancier kan in dat geval (bijkomende) waarborgen eisen alvorens haar verbintenissen uit te voeren.
3.10. Beëindiging door de Leverancier. De Leverancier heeft het recht om met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling de Samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, en/of één of meerdere Serviceovereenkomsten, naar keuze van de Leverancier, te beëindigen in de volgende gevallen: 
• de Klant betaalt één of meerdere facturen niet op vervaldag; 
• de Klant leeft een bepaling van de Samenwerkingsovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of een Serviceovereenkomst niet na; 
• de Klant verkeert in staat van faillissement of in één van de omstandigheden vermeld in artikel 3.8.9. 
Indien de Leverancier aldus beslist om tot beëindiging over te gaan, heeft zij recht op betaling van de openstaande factuurbedragen, desgevallend verhoogd met interesten en kosten, evenals op een schadevergoeding, die forfaitair berekend wordt als 95% van de vergoedingen die de Leverancier overeenkomstig de betrokken Samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, en/of Serviceovereenkomsten nog aan de Klant had kunnen factureren onder de beëindigde Samenwerkingsovereenkomst en/of Serviceovereenkomsten, met een minimum van twaalf maal (12x) de som die de Leverancier maandelijks onder de bedoelde overeenkomsten aan de Klant factureerde.
3.11. Beëindiging door de Klant. Indien de Leverancier één of meerdere van haar verbintenissen onder een Samenwerkingsovereenkomst en/of Serviceovereenkomst zou schenden, heeft de Klant het recht om de Samenwerkingsovereenkomst en/of Serviceovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels aangetekend schrijven, in zoverre de Leverancier in gebreke is gebleven om aan deze schending te verhelpen binnen een redelijke termijn gelet op de aard van de schending, die minstens dertig (30) werkdagen zal bedragen, volgend op een aangetekende ingebrekestelling met nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de gebeurlijke schending. Indien de Klant de Samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, en/of één of meerdere Serviceovereenkomsten met onmiddellijke ingang wenst te beëindigen, zonder dat er sprake is van enige schending door de Leverancier van haar verbintenissen, dan is de Klant aan de Leverancier, bovenop de openstaande factuurbedragen, desgevallend verhoogd met interesten en kosten, eenzelfde opzeg-/verbrekingsvergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 3.10. Deze vergoeding is verschuldigd als een verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van het beëindigingsrecht van de Klant.
3.12. Prijsherziening. De Leverancier zal de prijzen van de Diensten maximaal semestrieel herzien in functie van een mogelijke verhoging van de loonkosten in haar onderneming volgens de formule: Pn = Po (0,8 Sn/So + 0,2). Daarbij geldt: Po = vergoeding bij aanvang; Pn = aangepaste vergoeding; So = salarissen + sociale lasten (loonkost) waarop de vergoeding bij aanvang is gebaseerd; Sn = salarissen + sociale lasten (loonkost) geldig op het ogenblik van herziening. De herzieningen gebeuren op basis van de loonlast en de salarissen die door Agoria gepubliceerd worden.
3.13. Meerwerk. Meerwerken, d.i. alle prestaties die niet uitdrukkelijk worden vermeld in de offerte, worden geleverd aan regieprijzen, zoals vermeld in de offerte, buiten de kantooruren verhoogd met 150 % en op zon- en feestdagen met 200 %. Behoudens bewijs van het tegendeel door de Klant, wordt de levering van meerwerken steeds geacht te zijn gebeurd in opdracht en onder supervisie van een vertegenwoordigingsbevoegd orgaan.
3.14. Concurrentie. Tijdens de duur van een Serviceovereenkomst verbindt de Klant zich ertoe om in haar onderneming geen beroep te doen op derden voor alle Diensten begrepen in de betreffende Serviceovereenkomst. 
3.15. Tussenkomst van derden. De tussenkomst van eventuele derden bij de levering of uitvoering van Diensten gebeurt steeds onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant. Indien de levering of uitvoering van Diensten niet kan plaatsvinden zoals overeengekomen als gevolg van de tussenkomst van deze derden, zal de Klant de daaruit resulterende kosten dragen.
3.16. Onderaannemers. De Leverancier heeft het recht om voor de uitvoering van haar verbintenissen onder de Serviceovereenkomst een beroep te doen op de onderaannemers van haar keuze. De Klant zal de door de Leverancier gekozen onderaannemers toegang verlenen tot de Oplossing overeenkomstig de afspraken gemaakt met de Leverancier.
4.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
4.1. Door de levering worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen. Het feit dat de broncode van de software zich (al dan niet tijdelijk) in de lokalen van de klant bevindt, doet hieraan geen afbreuk. De Leverancier behoudt er alle mogelijke rechten op. De Klant krijgt een gebruiksrecht op de software, dat niet overdraagbaar en niet exclusief is, en dit onder de voorwaarden van de softwareontwikkelaar. De Klant en diens aangestelden hebben het recht niet om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de software, en evenmin om de software bij derden te verspreiden of door derden te laten gebruiken, ook niet indien de broncode zich in de lokalen van de Klant bevindt. De Klant heeft slechts het recht om kopieën te maken, in de mate dat dit uitdrukkelijk werd toegestaan in een licentieovereenkomst. De Klant garandeert dat de software en de daarbij geleverde informatie beschouwd worden als bedrijfsgeheimen van de Leverancier of de softwareontwikkelaar in de zin van artikel I.17/1 Wetboek Economisch Recht. Indien de Klant haar verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, zal ze gehouden zijn tot vergoeding van alle schade door deze inbreuk teweeggebracht, met een minimaal bedrag van 25.000 euro. De Leverancier kan door alle middelen van recht de reële schade bewijzen, indien deze meer bedraagt. Daarenboven heeft de Leverancier het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling te verbreken en het systeem, met inbegrip van alle toebehoren, onmiddellijk terug te vorderen.
4.2. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten uit het Materiaal te verwijderen of te wijzigen. 
5. EIGENDOM DATA
Alle gegevens ingevoerd in en/of gegenereerd door de Klant en/of op verzoek van de Klant verwerkt door de Leverancier zijn en blijven de eigendom van de Klant en behoren tot zijn verantwoordelijkheid. 
6. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
6.1. Indien in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zouden worden verwerkt, wordt de Leverancier beschouwd als de verwerker van de persoonsgegevens en de Klant als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. 
6.2. De Leverancier verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van en ten behoeve van de Klant. De Leverancier zal de persoonsgegevens enkel opslaan, kopiëren of gebruiken in de mate dat dit noodzakelijk is om de Diensten te leveren.
6.3. De Leverancier zal de persoonsgegevens vertrouwelijk houden en zal noodzakelijke en passende maatregelen nemen om: 
• te garanderen dat de Werknemers geïnformeerd en bewust zijn van het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens en onderworpen zijn aan contractuele, professionele of wettelijke confidentialiteitsverplichtingen; en 
• de toegang in elk geval strikt beperkt te houden tot deze Werknemers die toegang tot de relevante persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun opdrachten en verplichtingen. 
6.4. De Leverancier zal passende technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging of toevallig verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of toegang, en alle andere vormen van onwettelijke, ongeoorloofde of toevallige verwerking, hiertoe inbegrepen, maar niet beperkt tot, de onnodige verzameling of verdere verwerking. De maatregelen houden rekening met de gebruiken van de sector, de kosten van de invoering en uitvoering van deze maatregelen, de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking alsook de waarschijnlijkheid en ernst van de risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.
6.5.De Leverancier werkt samen met en staat de Klant bij om haar verplichtingen onder de Gegevensbeschermingswetgeving na te leven, met inbegrip van de artikelen 32 tot 36 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
6.6.De Leverancier verstrekt op verzoek van de Klant alle informatie en documentatie die toelaat aan te tonen dat ze haar verplichtingen onder de Gegevensbeschermingswetgeving naleeft en maakt audits, waaronder inspecties, door de Klant of een door de Klant gemachtigde controleur mogelijk of draagt eraan bij.
6.7.De Leverancier stelt de Klant onmiddellijk in kennis indien naar haar mening een instructie een inbreuk vormt op de Gegevensbeschermingswetgeving.
6.8.Indien de Leverancier beroep doet op een derde partij voor de verwerking van de persoonsgegevens, verbindt ze zich ertoe om in de overeenkomst met de derde partij verplichtingen op te nemen die soortgelijk zijn aan de verplichtingen uiteengezet in dit artikel 6 van de Algemene Voorwaarden. De Leverancier blijft ten volle aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor elke tekortkoming door de derde partij om zijn verplichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens na te komen.
6.9.De Leverancier werkt op verzoek van de Klant samen met de Klant om deze in staat te stellen om te voldoen aan haar verplichtingen in geval van de uitoefening van de rechten door een betrokkene in verband met de persoonsgegevens verwerkt door de Leverancier onder de Overeenkomst of om te voldoen aan een evaluatie, navraag, kennisgeving of onderzoek onder de Gegevensbeschermingswetgeving. 
6.10.De Leverancier zal onverwijld ophouden met de verwerking van de persoonsgegevens bij beëindiging of verval van de Diensten geleverd door de Leverancier of vroeger op het verzoek van de Klant. Naargelang de keuze van de Klant, zal de Leverancier de persoonsgegevens ofwel teruggeven of de persoonsgegevens en alle kopieën daarvan op een veilige wijze verwijderen van zijn systemen (zodat deze persoonsgegevens niet kunnen worden hersteld of gereconstrueerd), en de Leverancier zal schriftelijk bevestigen dat ze deze verplichting is nagekomen. 
6.11.De Leverancier zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan een verbonden onderneming of derde gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte en zal de persoonsgegevens niet toegankelijk maken vanuit een land buiten de Europese Economische Ruimte zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Klant.
6.12.De Klant vrijwaart de Leverancier voor alle aanspraken van personen van wie de persoonsgegevens door de Klant worden verwerkt, tenzij de Klant kan aantonen dat hetgeen aan de vordering ten grondslag ligt uitsluitend aan de Leverancier kan worden toegerekend.
7.GESCHILLEN EN KOSTEN
7.1.Het Belgisch recht is van toepassing op de Samenwerkingsovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Serviceovereenkomsten of enig andere Overeenkomst die daaruit voortvloeit. De rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de Samenwerkingsovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Serviceovereenkomsten.
7.2.Onverminderd het bepaalde in artikel 3.7 vervallen aanspraken tot schadevergoeding door de Klant indien deze niet binnen één (1) jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien de Leverancier als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.
7.3.Bij eventuele geschillen komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de Leverancier voor het geldend maken van haar rechten ingevolge de Overeenkomst nuttig of noodzakelijk mocht achten, voor rekening van de Klant.
8.SLOTBEPALINGEN
8.1.Geheel of gedeeltelijke vernietiging van één of meerdere van de hiervoor genoemde bepalingen, laat de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8.2.Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk vernietigd wordt of nietig is, zal deze bepaling door de Leverancier worden vervangen door een geldige bepaling, welke de strekking van de Overeenkomst en de geheel of gedeeltelijk (ver)nietig(d)e bepaling zoveel mogelijk benadert.
8.3.De titels boven de artikelen in deze voorwaarden zijn slechts bedoeld voor het gemak van de lezer. Aan de titels kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoofdstuk 2: Verkoop van Materiaal en Verbruiksgoederen

Dit hoofdstuk omvat de voorwaarden voor de verkoop van het Materiaal en de Verbruiksgoederen  door de Leverancier aan de Klant en vormen een aanvulling op hoofdstuk 1. Indien de bepalingen van dit hoofdstuk “Verkoop van Materiaal en Verbruiksgoederen” afwijken van de bepalingen uit hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen van dit hoofdstuk voorrang. De overige bepalingen van hoofdstuk 1 blijven onverkort van toepassing. 
8.4.Levering. De levering van Materialen en/of Verbruiksgoederen gebeurt steeds Ex Works, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
8.5.Eigendom en risico. De verkochte Materialen en Verbruiksgoederen blijven eigendom van de Leverancier totdat de overeengekomen prijs (hoofdsom, kosten en interesten) integraal door de Klant is betaald. Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt, is het de Klant verboden om deze Materialen en Verbruiksgoederen op enigerlei wijze te vervreemden of over te dragen aan derden, bij gebreke waarvan de schuldvordering van de Klant ten aanzien van deze derden uit hoofde van de vervreemding/overdracht van rechtswege overgaat op de Leverancier, zonder afbreuk te doen aan de gehoudenheid van de Klant. De Klant zal de betrokken derde hiervan schriftelijk in kennis stellen. Het risico van verkocht Materiaal, ook indien het Materiaal geleverd wordt als onderdeel van een Oplossing, gaat over van de Leverancier naar de Klant op het ogenblik van de fysieke levering van het relevante Materiaal.
8.6.Garantie. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, verleent de Leverancier een garantie van één (1) jaar op de verkochte Materialen, te rekenen vanaf de dag van de levering. Tijdens de garantieperiode zal de Leverancier naar keuze gebreken in Materialen vervangen of herstellen op haar kosten, exclusief de daarmee verbonden werkuren, verplaatsingskosten en verzendingskosten. Deze garantie is niet toepasselijk in het geval het gebrek veroorzaakt is door een omstandigheid vermeld in artikel 3.8.6, door een vreemde oorzaak of overmacht, door slijtage en/of indien het gebreken betreft in rubberen onderdelen, elektrische snoeren, linten, beschermingsomhulsel, antennes, connectoren en Verbruiksgoederen. De Klant erkent dat ze volledig op de hoogte is gebracht van de kenmerken van de Materialen en Verbruiksgoederen en verklaart dat de Leverancier volledig haar informatieplicht met betrekking tot de Materialen of Verbruiksgoederen heeft vervuld. 
8.7.Verbruiksgoederen. Geleverde Verbruiksgoederen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Klant in de Dienst waarop de relevante Serviceovereenkomst betrekking heeft. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bijbestellen van Verbruiksgoederen bij de Leverancier. Verbruiksgoederen worden geleverd op geregelde leveringstermijnen. Bij dringende leveringen zullen transportkosten aangerekend worden, afhankelijk van de door de Klant gekozen transportwijze.
9.INSTALLATIE EN INDIENSTSTELLING
9.1.Tijdstip. Installatie en indienststelling vindt plaats tijdens de kantooruren (8h – 16h30, van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen), tenzij anders bepaald in de offerte. Indien de installatie en/of indienststelling verplaatst moet worden in de tijd na een afwezige of laattijdige verwittiging door de Klant dat een bepaalde afspraak niet kan doorgaan, behoudt de Leverancier zich het recht voor om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 750 EUR.
9.2.Prijs. De installatie -en indienststellingsprijzen omvatten verplaatsingskosten en levering van het Materiaal. Deze prijzen houden enkel rekening met het installeren en indienststellen in één enkele fase van het bestelde Materiaal, tenzij anders overeengekomen. Indien het installeren en indienststellen van het Materiaal in meerdere fasen dient te gebeuren, zal een meerprijs door de Klant verschuldigd zijn overeenkomstig de regieprijzen vermeld in de offerte, buiten de kantooruren verhoogd met 150 % en op zon- en feestdagen met 200 %.

Hoofdstuk 3: Verhuur van Materialen

Dit hoofdstuk omvat de voorwaarden voor de verhuur van Materialen door de Leverancier aan de Klant en vormen een aanvulling op hoofdstuk 1. Indien de bepalingen van dit hoofdstuk “Verhuur van Materialen” afwijken van de bepalingen uit hoofdstuk 1, hebben de bepalingen van dit hoofdstuk voorrang. De overige bepalingen van hoofdstuk 1 blijven onverkort van toepassing.
10.VERPLICHTINGEN KLANT 
10.1.De Klant is verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door de Klant of door derden aan de verhuurde Materialen vanaf de inbezitstelling tot aan de terugname door de Leverancier.
10.2.De Klant is gehouden zich te verzekeren voor alle schade aan en verlies van de verhuurde Materialen, met inbegrip van brand, vandalisme en diefstal, en doet afstand aan de Leverancier van alle aan haar in dat verband uitgekeerde premies.
10.3.Na het einde van de Overeenkomst moet de Klant het Materiaal aan de Leverancier teruggeven in dezelfde staat waarin de Leverancier het Materiaal ter beschikking heeft gesteld.

Hoofdstuk 4: Clouddienst

Dit hoofdstuk omvat de voorwaarden voor de levering van een Clouddienst die de Leverancier online ter beschikking van de Klant stelt en vormen een aanvulling op hoofdstuk 1. Indien de bepalingen van dit hoofdstuk “Clouddienst” afwijken van de bepalingen uit hoofdstuk 1, hebben de bepalingen van dit hoofdstuk voorrang. De overige bepalingen van hoofdstuk 1 blijven onverkort van toepassing.
11.OMSCHRIJVING DIENSTEN 
De Leverancier zal alle redelijke inspanningen leveren om de Clouddienst te leveren die zo goed mogelijk overeenstemt met de beschrijving in de offerte. Alle andere informatie die de Leverancier aan de Klant ter beschikking stelt andere dan de informatie op de offerte zoals onder meer op haar website of in haar brochures is louter indicatief. 
12.WIJZIGINGEN AAN DE DIENSTEN
12.1.De Leverancier heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de Clouddienst. Indien redelijkerwijze te verwachten is dat de wijzigingen technische, operationele en/of systeemtechnische gevolgen zullen hebben voor de Klant, zal de Leverancier dit, indien redelijkerwijze mogelijk, ten minste drie (3) weken voor de voorgenomen datum van de implementatie van de wijzigingen aan de Klant meedelen. De Leverancier zal de planning ten aanzien van de implementatie van de wijziging meedelen aan de Klant. 
12.2.Indien de wijziging van de Clouddienst tot een zwaarwegend verlies van de functionaliteit van de Clouddienst aanleiding zal geven, zal de Leverancier het tarief van de Clouddienst opnieuw vaststellen. 
12.3.De Klant moet zelf instaan voor alle redelijke kosten en investeringen die het gevolg zijn van de wijzigingen. Indien dergelijke kosten en investeringen echter zo hoog zijn dat de Leverancier naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst mag verwachten, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst met de Leverancier te beëindigen voorafgaand aan de datum van de implementatie van de voorgenomen wijzigingen. 
12.4.De Klant heeft onder meer het recht om de overeenkomst te beëindigen indien de marktpositie van de Klant als gevolg van de vereiste kosten en investeringen naar het redelijk oordeel van Leverancier significant negatief wordt beïnvloed, tenzij de wijzigingen aan de Diensten verband houden met wijzigingen aan in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of de Leverancier de kosten van deze wijzigingen voor haar rekening neemt.
13.UITVOERING
13.1.De Leverancier kan de uitvoering van de Clouddienst voorzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de software. De Leverancier is er niet toe gehouden specifiek voor de Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of software te handhaven, wijzigen of toe te voegen. 
13.2.De Leverancier kan de Clouddienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van Service. De Leverancier zal de Onderhoudstijden zo veel mogelijk beperken en deze zo veel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden. 
13.3.De Leverancier is er nooit toe gehouden de Klant een fysieke drager te verstrekken met daarop de Software die de Leverancier in het kader van de Clouddienst aan de Klant ter beschikking stelt en houdt. 
14.GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
14.1.De Klant mag de Clouddienst enkel aanwenden voor rechtmatig gebruik. De Klant zal geen handelingen verrichten, nalaten of dulden waarvan zij weet of redelijkerwijze had moeten weten dat ze leiden tot een strafbaar, excessief en onrechtmatig gebruik van de Clouddienst. De Klant verbindt er zich in het bijzonder toe om de volgende verbintenissen na te leven: 
•op geen enkele wijze andere gebruikers te beperken of hinderen in hun toegang en/of genot van het platform en/of Clouddienst; 
•op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier en/of derden;
•geen (computer)virussen of andere bestanden te verspreiden die de werking van de Clouddienst of door derden gebruikte software kan beschadigen; 
•geen toegangscode(s) te misbruiken of (trachten) beveiligingsmaatregelen te doorbreken verband houdend met en/of gebruikmakend van de Clouddienst; 
•geen ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) te verzenden;
•zich niet uitgeven voor een andere persoon (pishing) via gebruik van de Clouddienst;
•zich niet schuldig te maken aan enig strafbaar feit op grond van enig wettelijk voorschrift door gebruik van de Clouddienst; en 
•niet opzettelijk of door onachtzaamheid, noch door handelen, noch door nalaten een overmachtssituatie, zoals gedefinieerd in artikel 3.8.6, te bevorderen, uit te lokken of te veroorzaken. 
14.2.De Klant verbindt zich ertoe geen derden gebruik te laten maken van de toegangscode en het wachtwoord. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik van de toegangscode en het wachtwoord. 
14.3.De Klant verbindt zich ertoe om de Clouddienst niet aan te wenden voor excessief gebruik. Er is sprake van excessief gebruik wanneer de Klant het gemiddeld gebruik van andere klanten naar het oordeel van de Leverancier drie (3) keer overschrijdt.
14.4.De Klant verbindt er zich toe om alle instructies die vervat zijn in de documentatie die de Leverancier ter beschikking stelt nauwgezet op te volgen. 
14.5.De Klant verbindt er zich toe om alle toepasselijke wet- en regelgeving die van tijd tot tijd op de Clouddienst geldt na te leven en de Clouddienst niet aan te wenden op een wijze die strijdig is met de openbare orde en de goede zeden.
14.6.De Klant verbindt zich ertoe dat al de Werknemers de verplichtingen zoals bepaald in dit artikel 14 zullen naleven. Elke tekortkoming door een Werknemer aan de hierboven vermelde verplichtingen wordt geacht een tekortkoming in hoofde van de Klant te zijn. De Klant zal de Leverancier vrijwaren voor alle vorderingen die het gevolg zijn van het niet naleven van de verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden door een Werknemer van de Klant. 
15.ONDERSTEUNING
De Leverancier voorziet in een helpdesk voor eerstelijnshulp aan de Klant. De helpdesk is bereikbaar tijdens kantooruren, dat wil zeggen van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 16u30, met uitzondering van feestdagen. Het telefoonnummer van de helpdesk is 051 33 50 16. 
16.“ONBEPERKTE DIENSTEN”
16.1.De Klant erkent dat de capaciteit van het netwerk niet oneindig is, waardoor overmatig gebruik door de Klant van de “Onbeperkte Diensten” overbelasting van het netwerk en hinder bij andere gebruikers tot gevolg kan hebben. De Klant verbindt zich er bijgevolg tot om geen gebruik te maken van het netwerk of verkeer te genereren op het netwerk waardoor andere gebruikers van het netwerk worden verhinderd of waardoor het netwerk wordt overbelast.
16.2.Als een dergelijke situatie zich voordoet, informeert de Leverancier de Klant hierover en wordt de Klant verzocht om hieraan onmiddellijk een einde te maken. 
16.3.Indien de Klant niet aan deze verplichting voldoet, kan de Leverancier maatregelen nemen, zonder verplicht te zijn om de Klant voorafgaandelijk in gebreke te stellen. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het, al dan niet tijdelijk, met onmiddellijke ingang beperken van de toegang tot, dan wel het opschorten, beperken of beëindigen van de levering van de “Onbeperkte Diensten” of het abonnement te beëindigen. 
17.“ONBEPERKTE BELMINUTEN” 
17.1. De Klant zal geen excessief gebruik of misbruik maken van “Onbeperkte Belminuten”. 
17.2.De Leverancier beoordeelt of er sprake is van excessief gebruik of misbruik van de “Onbeperkte Belminuten”. Bij haar beoordeling neemt de Leverancier de gemiddelde Klant als uitgangspunt.
17.3.Er is sprake van excessief gebruik indien de Klant gedurende een periode van drie (3) of meer maanden meer minuten gebeld heeft dan driemaal het gemiddelde van alle klanten van de Leverancier in dezelfde periode. 
17.4.Er is sprake van misbruik indien er onevenredig veel verkeer van/naar een aansluiting van een andere provider dan de Leverancier wordt gegenereerd.
17.5.In geval van excessief gebruik of misbruik van “Onbeperkte Belminuten” informeert de Leverancier de Klant van zijn overtreding van deze bepaling en wordt de Klant verzocht hieraan onmiddellijk een einde te maken. 
17.6.Indien de Klant niet aan de verplichting voldoet om een einde te maken aan het excessief gebruik of misbruik, heeft de Leverancier het recht om hiertoe maatregelen te nemen, zonder ertoe verplicht te zijn om de Klant voorafgaandelijk in gebreke te stellen. De maatregelen kunnen bestaan uit het, al dan niet tijdelijk, met onmiddellijke ingang beperken van de toegang tot, dan wel het opschorten, beperken of beëindigen van de levering van de Dienst met “Onbeperkte Belminuten” of het abonnement “Onbeperkte Belminuten” beëindigen en met terugwerkende kracht de additioneel gemaakte gesprekskosten tegen de reguliere tarieven van de Leverancier in rekening te brengen. 
17.7.De Leverancier kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die de Klant ondervindt als gevolg van de maatregelen bedoeld in dit artikel die de Leverancier onderneemt. De Leverancier is er in geen geval toe gehouden om enige kosten aan de Klant te vergoeden. De maatregelen bedoeld in dit artikel laten de overige rechten van de Leverancier onverlet, waaronder het recht om een schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade door het excessief gebruik of misbruik van de “Onbeperkte Belminuten.”
18.VERPLICHTINGEN KLANT
De Klant dient zijn eigen systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen en deze steeds vrij van virussen te houden.
19.OPSCHORTING
19.1.Onverminderd de bevoegdheid tot opschorting op grond van het Burgerlijk Wetboek is de Leverancier gerechtigd aan de Klant de in gebruik gegeven Clouddienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen en het verrichten van de Clouddienst op te schorten, indien de Klant de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de bepalingen inzake toegestaan gebruik en de betalingsverplichtingen niet naleeft, ook niet na daartoe schriftelijk in gebreke gesteld te zijn binnen een periode van dertig (30) dagen volgend op de ingebrekestelling. Indien omstandigheden van zeer dringende aard een onverwijlde opschorting nodig maken, is geen voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling nodig.
19.2.De Klant blijft gedurende de periode van opschorting, als bedoeld in dit artikel, gehouden om alle verschuldigde bedragen te voldoen.
19.3.De opschorting als bedoeld in het eerste lid wordt onverwijld beëindigd vanaf het moment dat de Klant haar verplichtingen alsnog is nagekomen.
20.BESCHIKBAARHEID
20.1.De Leverancier streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de Clouddienst. 
20.2.De Leverancier garandeert niet dat de Clouddienst foutloos zal zijn en zonder onderbreking zal functioneren. Ze levert wel alle redelijke inspanningen om een zo hoog mogelijke beschikbaarheid te leveren, rekening houdende met de aard van de applicatie.
20.3.De Leverancier is niet verantwoordelijk voor de juistheid van en volledigheid van de Clouddienst en de daarmee gegenereerde gegevens.
20.4.De Leverancier zal redelijke inspanningen leveren om de fouten in de software binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het software betreft die door de Leverancier zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door de Klant gedetailleerd omschreven schriftelijk bij de Leverancier zijn gemeld. De Leverancier kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de software in gebruik wordt genomen. De leverancier staat er niet voor in dat de gebreken in software die niet zelf door de Leverancier is ontwikkeld, zullen worden verholpen. De Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de software aan te brengen. Indien de software in opdracht van de Klant is ontwikkeld, kan Leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan de Klant in rekening brengen. 
21.ONDERHOUD
21.1.De Klant zal op basis van de door de Leverancier verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de Clouddienst, beschadiging of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor haar organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. De Leverancier verklaart zich bereid om op verzoek van de Klant naar redelijkheid medewerking te verlenen aan de verdere door de Klant te nemen maatregelen, tegen door de Leverancier voor te stellen (financiële) voorwaarden. De Leverancier is nooit gehouden tot herstel van beschadigde of verloren gegevens. 
21.2.De Leverancier staat in voor het onderhoud van het Platform. Ten behoeve van het onderhoud kan de Leverancier de Clouddienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. De Leverancier zal voorafgaand aan de uitvoering van het onderhoud de Klant hiervan op de hoogte brengen, tenzij dit redelijkerwijze niet mogelijk is. Het onderhoud aan de Clouddienst zal worden gecommuniceerd via de website van de Leverancier (www.hanssenstelecom.be) en/of via e-mail aan de Klant.
21.3.De Klant verbindt er zich toe om een storing in het functioneren van de Clouddienst zo snel mogelijk aan de Leverancier te melden. De Leverancier verbindt er zich toe om de storingen zo spoedig mogelijk te onderzoeken, tenzij dit niet redelijkerwijze mogelijk is. 
21.4.De Leverancier staat in voor de kosten en voor het opheffen van de storing, tenzij (i) er ten tijde van het onderzoek geen storing wordt geconstateerd, de storing is ontstaan door (ii) een handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst door Klant en/of Werknemers van de Klant, (ii) niet goed functionerende randapparaten of (iii) de aanwezigheid van andere apparatuur die een invloed heeft op de Clouddienst. 
21.5.De Leverancier kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige vertraging, schade of (ander) verlies veroorzaakt door de verminderde beschikbaarheid van de Clouddienst als gevolg van werkzaamheden ten behoeve van onderhoud. 
22.PRIJZEN
22.1.De Leverancier heeft het recht om wijzigingen in kostprijs verhogende factoren door te rekenen aan de Klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot de diensten van het data center waar de “cloud” gevestigd is. 
22.2.Voor het bepalen van de prijzen die de Klant aan de Leverancier verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de Klant beslissend, tenzij de Leverancier aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.
23.DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
23.1.De Overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant omtrent de Clouddienst heeft een duurtijd van drie (3) of vijf (5) jaar. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met opeenvolgende termijnen van telkens één (1) jaar, tenzij de Klant of de Leverancier uiterlijk zes (6) maanden voor het einde van de oorspronkelijke termijn of van één van de daaropvolgende termijnen, het einde van de betrokken overeenkomst bevestigt aan de andere partij per aangetekend schrijven.
23.2.Indien de Overeenkomst wordt beëindigd overeenkomstig artikel 23.1 van onderhavige vereenkomst, zal geen van de partijen recht hebben op een vergoeding ten gevolge van de beëindiging, onverminderd enige aanspraken waarop de Partijen onder deze Overeenkomst gerechtigd zouden zijn. 

wil je ook kennis maken met de hanssens experience ?

contacteer onze experts